termeni și condiții
1. Chestiuni generale

Acești termeni și condiții de utilizare (în continuare: „Termenii”) se referă la utilizarea a website-ului
www.romaniaunfolds.ro și a componentelor sale (în continuare: „Website-ul”). Utilizând Website-ul în orice fel, acceptați să respectaţi acești Termeni, ale căror prevederi vă obligă din punct de vedere legal.

Website-ul este operat de către:
PORTER NOVELLI PUBLIC RELATIONS S.R.L. (în continuare: „PORTER”),
Municipiul Bucureşti, str. Praga, nr. 2,
E-mail: contact@romaniaunfolds.ro

PORTER își rezervă dreptul de a schimba unilateral condițiile. Pentru a fi observa versiunea cea mai recentă, Vă rugăm să vizitaţi această Secţiune a Website-ului. Vă informăm că aceste prevederi, în versiunea lor cea mai recentă, sunt aplicabile fiecărei vizite pe care o realizaţi pe Webiste. Astfel, dacă veţi continua să folosiți Website-ul după o modificare a Termenilor, veți accepta automat modificările.

2. Utilizarea permisă a Website-ului

Nu este permisă publicarea, dezvăluirea sau transferul de conținut sau informații sau oferirea de
funcționalități în cadrul și / sau prin intermediul Website-ului, dacă și în măsura în care:
• Încalcă orice prevedere legală aplicabilă;
• Încalcă orice drepturi ale terților, în special drepturile de proprietate intelectuală ale acestora;
• Încalcă solicitările rezonabile emise de PORTER;
• Este de natură comercială;
• Este ilegală, defăimătoare, denigratoare față de Porter, partenerii Porter, reprezentanţii acestora,
sau orice alte terţe persoane.

În ceea ce privește conținutul care va fi dezvăluit de dvs., precum și orice altă utilizare a Website-ului, trebuie să vă purtați în orice moment într-o manieră așteptată de la un utilizator prudent şi diligent al
Website-ului.

Prin urmare, veți respecta toate cerințele legale și veți respecta „netiqueta” (eticheta deontologică în
cadrul activităţilor pe Internet). Vă veți abține de la un comportament neadecvat, cum ar fi – dar fără a
se limita la – spaming, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială ale terților și /
sau ale PORTER, dezvăluirea sau distribuirea de pornografie infantilă, intimidare sexuală sau hărțuire a
persoanelor, încălcări ale confidențialităţii terților sau alte acţiuni care afectează sau pot afecta în mod
negativ numele sau buna reputație a altora, sau alte activităţi digitale interzise, precum hacking, atacuri
DoS și alte tipuri de atacuri, răspândirea virușilor, viermilor cibernetici și a altor programe malware, respectiv alte acţiuni care pot vătăma sisteme individuale sau pot perturba funcționarea Internetului în sine.

PORTER își rezervă dreptul de a-ți elimina sau edita contribuțiile utilizatorilor în cadrul Website-ului. Acest lucru se va întâmpla dacă:
• Contribuția în cauză încalcă drepturile PORTER și / sau ale terților;
• Contribuția în cauză poate provoca daune asupra dvs., terților sau a PORTER;
• Contribuția în cauză încalcă reglementările privind detașarea contribuțiilor, așa cum este descris în
aceste condiții. 

3. Încărcarea conținutului / licența de conţinut

Prin adăugarea conţinului pe care îl generaţi pe Website (de exemplu, prin adăgurea unui comentariu),
vă păstraţi drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală care vă aparțin în ceea ce
privește conținutul respectiv.

Totodată, prin furnizarea unui conținut, fișiere, date și / sau materiale către PORTER, conferiţi PORTER
un drept patriminial neexclusiv, nelimitat în teritoriu sau în timp, pentru utilizarea, reproducerea,
distribuirea și dezvăluirea către terţi a conţinutului dvs., în cadrul şi în legătură cu Website-ul.

Mai mult, prin adăgurea unui conţinut, înţelegeţi şi acceptaţi dreptul terţilor de a utiliza conţinutul
respectiv, acesta devenind public. PORTER nu își asumă nicio răspundere pentru maniera în care ceilalţi utilizatori ai Website-ului respectă aceşti Termeni. Dvs. garantați PORTER că sunteți persoana îndreptăţită să publicaţi şi să comunicaţi public conținutul postat de dvs. în cadrul Website-ului. Dvs. veţi apăra şi despăgubi PORTER pentru revendicările şi pretenţii terților, derivate sau formulate în legătură cu afirmaţiile, drepturile pe care le pretindeţi sau pentru legalitatea, de orice manieră, a conţinutului publicat de către Dvs.

4. Dreptul de revocare a serviciilor şi de eliminare a conţinutului

În orice moment, PORTER are dreptul să înghețe temporar sau permanent și / sau să îți elimine contul, să elimine conținutul sau să vă refuze serviciile și / sau accesul la aceste servicii, în special - dar fără a se
limita la:
• încălcaţi acești Termeni;
• PORTER consideră că acțiunile dvs. pot produce daune dvs., terților sau PORTER.

5. Drepturi pentru proprietate intelectuala

Prin utilizarea Website-ului, înţelegeţi și sunteți de acord că Website-ul conține fișiere, conținut și software care sunt proprietatea PORTER, a deţinătorilor de licență și / sau a utilizatorilor Website-ului,acestea fiind protejate de prevederile legale care guvernează exercitarea drepturilor de proprietate
intelectuală şi industrială. Veţi respecta şi proteja toate aceste drepturi ale PORTER şi ale terţilor.
Modificarea, copierea, distribuția, transmiterea, afişarea, publicarea, reproducerea, acordarea de
licenţe, crearea de opere derivate, transferarea sau vânzarea oricărei informaţii sau serviciu obţinut de
pe sau prin intermediul acestui site este interzisă.6. Redirecţionarea către alte website-uri
Website-ul poate conţine anumite conexiuni către pagini de Internet ale unor terţe părţi. Prin accesarea
conexiunilor către alte website-uri vă asumaţi răspunderea de a respecta termenii şi condiţiile ce
guvernează website-urile respective. Nu suntem responsabili pentru eventualele pagube sau pierderi
cauzate ca urmare a utilizării de către dvs. a website-ului terţ. Utilizați aceste website-uri terțe pe
propriul risc.7. Răspundere
Informațiile de pe acest Website sunt destinate exclusiv uzului general, public.
Este exclusă orice răspundere (fie legală, contractuală sau de altă natură) care decurge din sau în
legătură cu accesul sau utilizarea Website-ului sau oricărui site web partener, în măsura permisă de
legislația în vigoare. Această excludere se aplică, dar nu se limitează la:
 pierderi cauzate de indisponibilitatea site-ului sau a defectelor tehnice ale Website-ului;
 pierderea de date;
 pierderi cauzate de atacul de tip refuz serviciu, viruși sau alte materiale digitale prejudiciabile;
 pierderea de venituri sau profit;
 pierderi rezultate din împrejurări independente de voința noastră rezonabilă și pierderi care nu sunt
previzibile în mod rezonabil.
PORTER nu poate fi responsabilă pentru daune de orice fel pe care Dvs. sau oricare terță parte o poate
suferi ca rezultat al îndeplinirii de către PORTER a oricăreia dintre obligațiile sale.8. Alte dispoziții
În cazul în care o instanță sau autoritate competentă decide că oricare dintre dispozițiile acestor
Termeni este invalidă, ilegală sau inaplicabilă conform legii, dispoziția respectivă va fi modificată și
interpretată astfel încât să producă efecte juridice.
Prevederile acestor Termeni vor fi guvernate de legea română. Orice litigiu care decurge din
interpretarea acestor Termeni va fi soluţionat de către instanteţele competente de pe raza Mun.
Bucureşti.